Algemene voorwaarden

Definities

 1. Plechtigheidlive: gevestigd te Wernhout
 2. Klant: degene met wie Plechtigheidlive een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Plechtigheidlive en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of names Plechtigheidlive.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarde van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Plechtigheidlive zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Plechtigheidlive zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Plechtigheidlive slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Plechtigheidlive hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen een reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Plechtigheidlive niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen

Betalingen en betalingstermijn 

 1. Plechtigheidlive mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
 3. Plechtigheidlive behoudt het zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Plechtigheidlive gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betalingen aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Plechtigheidlive op de klant onmiddellijke opeisbaar.

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. Plechtigheidlive kan zich beroepen op haar retentierecht ten aanzien van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Plechtigheidlive.
 2. Plechtigheidlive is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Plechtigheidlive te verrekenen met een vordering op Plechtigheidlive.

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Plechtigheidlive blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Plechtigheidlive op grond van wat voor met Plechtigheidlive gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van schadevergoedingsvorderingen.
 2. Tot die tijd kan Plechtigheidlive zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Plechtigheidlive een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Plechtigheidlive het recht om schadevergoeding te vorderen.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Plechtigheidlive heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Plechtigheidlive tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Plechtigheidlive tijdig kan beginnen aan de uitvoering van  de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 4. In het onwaarschijnlijke geval van schade of verlies of verkorting van beeld/livestream of apparatuur; zal een percentage verminderd worden op de eindfactuur naar de klant.

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Plechtigheidlive en de klant wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk (of elektronisch) anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij de kant de overeenkomst opzegt uiterlijk twee maanden voor de einddatum.
 3. Plechtigheidlive is te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Plechtigheidlive tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Plechtigheid geleverde producten en/of diensten.

Aansprakelijkheid Plechtigheidlive 

 1. Plechtigheidlive is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Plechtigheidlive aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Plechtighedlive is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschades gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derde.
 4. Indien Plechtigheidlive aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Plechtigheidlive is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer een livestream niet gerealiseerd kan worden door storm of regen. In elk geval zal Plechtigheidlive haar uiterste best doen de overeenkomst na te komen tenzij er een risico is op beschadigd van apparatuur.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Plechtigheidlive vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Plechtigheidlive in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Plechtigheidlive kan worden toegerekend in een van de wil van Plechtigheidlive onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Plechtigheidlive kan worden verlangd.
 2. Tot de tijd inn lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derde; (on)verwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen; stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, een pandemie en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Plechtigheidlive één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Plechtigheidlive er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 60 kalenderdagen heeft geduurd, mag ieder van de partijen de overeenkomst schriftelijk (of elektronisch) geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Plechtigheidlive is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als er als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel wordt genoten.

Live uitzenden

 1. Plechtigheidlive zal voorafgaand aan het evenement de internetverbinding testen op locatie.
 2. Plechtigheidlive zal zich inspannen om de dienst in de afgesproken beeldkwaliteit te leveren. Indien het op de locatie en tijdens het evenement niet mogelijk is om de afgesproken beeldkwaliteit te leveren, zal het evenement met een gereduceerde beeldkwaliteit te zien zijn. Indien het door de internetverbinding niet mogelijk is het evenement rechtstreeks uit te zenden, zal Plechtigheidlive zorgdragen dat de totaal opname van het evenement achteraf beschikbaar wordt gesteld. 

Overige bepalingen

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Plechtigheidlive enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.
 2. Indien Plechtigheidlive direct met een consument handelt dan zijn de bepalingen uit de algemene voorwaarden die in strijd zijn met dwingend of semi-dwingend (consumenten) recht niet van toepassing.
 3. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 4. Plechtigheidlive is gerecht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 5. Wijziging van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.
 6. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 7. Een bepaling of nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Plechtigheidlive bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 8. Het is de klant niet toegestaan enige eventuele vordering op Plechtigheidlive over te dragen, te verpanden of op een andere manier te vervreemden of bezwaren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Plechtigheidlive kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin is Plechtigheidlive bevoegd een geschil aan de door de wet aangewezen bevoegde rechter voor te leggen.